Effektiv produktion av golvprodukter med krav på estetiska egenskaper

Publikation: ForskningRapport

Nedladdad 92 gånger

Dokument

Trä används i många tillämpningar där träet är synligt och där råvarans estetiska egenskaper därför är mycket. Exempel på sådana tillämpningar är produkter är golv och paneler. I detta projekt har produktionsprocessen för solida furugolv studerats, det vill säga hela kedjan från sortering av stockar till slutkonsumenters preferenser. Samarbetspartners i detta FoU- projekt har varit SCA -Bollsta sågverk, Norrlands Trä AB, SP Trätek och LTU - Träteknologi, Skellefteå.

Syftet med projektet har varit att demonstrera hur man med hjälp av modern marknadsanalys, modern, industriellt implementerad mätteknik och avancerade sorteringsalgoritmer kan effektivisera produktionen av kundanpassade produkter med krav på estetiska egenskaper. Ett delmål var att undersöka alternativa utseendekvaliteter till dagens produktion av golvträ. Den genomgående metoden har varit att mäta och dokumentera råvarans egenskaper genom hela processen från stock till färdig produkt. En lättanvänd interaktiv databas har utvecklats inom ramen för projektet och använts för simulering av alternativa sorteringar av råvara avsedd för golvproduktion. Kopplat till databasen har även ett visualiseringsverktyg utvecklats. Detta gör det möjligt att direkt kunna se resultatet av simuleringarna i form av digitala golvytor.

Utöver resultat i form av utvecklad databasgränssnitt, visualiseringsverktyg och verktyg för konsumentudersökningar så har projektet visat på intressanta resultat vad gäller både produktions och marknad. Resultatet av databassimuleringarna visar att man genom att förändra sorteringsstrategin och sortera stockarna baserat på information från en röntgenmätram helt kan undvika utsortering i råsorteringen, minska utsorteringen i justerverket med 25% (från tolv till nio procentenheter) och ändå producera en golvråvara med samma estetiska egenskaper som tidigare.

Som ett alternativ till den ursprungliga golvråvaran har även en ny golvråvara definierats. Preferensstudier i både Sverige och Norge visade att konsumenternas tyckte bättre om den nya kvaliteten än den utsprungliga. Samtidigt gjorde denna nya golvråvara det möjligt att helt undvika utsortering i både råsortering och justerverk och samtidigt öka den tillgängliga golvråvaran med 27% (från 30 till 38 procentenheter).

SpråkSvenska
!!Place of PublicationLuleå
UtgivareLuleå tekniska universitet
Sidantal65
StatusPublicerad - 2007
SerieTeknisk rapport / Luleå tekniska universitet
Nummer2007:09
ISBN (print)1402-1536