Estetiska kvaliteter och skillnader i preferenser för limfog: en jämförelse mellan två intervjumetoder

Publikation: ForskningRapport

Nedladdad 68 gånger

Dokument

Den produktgrupp som här studerats är limfog för Gör-Det-Själv-marknaden. Limfog är en vanlig produkt som konsumenter köper styckevis och där träets estetiska blandning av träegenskaper kan vara av betydelse för ett aktivt val eller köp av kunden. Projektets övergripande mål var att studera vanliga konsumenters olika känslighet (smakprofiler) för olika utseenden på trä. Huvudmålet med studien var att jämföra två metoder för preferensmätning; dels användandet av riktiga träytor (limfog) och dels digitala bilder av desamma för rangordning av produktalternativ. För att validera användbarheten av de båda metoderna jämfördes deras rangordningsresultat. Ett delmål med studien var att studera skillnader mellan preferenser för limfog som producerats enligt alternativa produktionssätt med traditionellt producerad limfog. Femton personer intervjuades i två omgångar. I den första intervjun fick personerna rangordna 11 limfogsytor med hjälp av datorbilder och en webapplikation. I den andra intervjun två veckor senare fick samma personer rangordna samma limfogsytor fast nu med riktiga träytor. Resultaten från intervjuerna visar att de båda metoderna gav likvärdiga resultat. Det fungerade bra att använda digitala bilder och utföra preferensstudier via utvecklad web-applikation. För båda metoderna gällde att 11 stycken produktalternativ var på gränsen till för många att ta ställning till för de intervjuade personerna. Detta gällde båda intervjumetoderna. Bildernas kvalitet visade sig vara viktigt och de små skillnader i rangordningsresultat mellan de två intervjumetoderna kan till viss del förklaras av bristande återgivning av färgnyanser. Metoden att rangordna de verkliga limfogsskivorna fungerade mycket bra. Principen att välja ömsom bäst och sämst och kontinuerligt plocka bort valda produktalternativ fungerade bra. Följande estetiska kvalitetsskillnader visade sig vara viktiga för intervjupersonerna: En jämn fördelning av kvistar över ytan (limfogen) tillika blandning av kvistutseende är viktigt för helhetsintrycket. Märgstråk upplevdes starkt negativt då de ses som streck i ytan, en artefakt. Detta gäller också hög grad av randighet som upplevdes negativt. Detta kan orsakas av splint-/kärnvedsvariationer, speciellt när limfogen producerats med låg lamellbredd. Negativt var också tjurvedsstråk som orsakar randighet i en yta, vilket stör den visuella balansen och harmonin. Den limfog som producerats inom ramen för en ny högutbytesstrategi rankades högre än den traditionellt tillverkade limfogen som var inköpt. Detta kan förklaras främst av en hög grad av färska kvistar (ej svarta och eller döda kvistar), som kommer sig av valet av råvara. Råvaran utgjordes av klentimmer medan råvaran till den traditionellt tillverkade limfogen kom från plank med ursprung från osorterat timmer. Slutsatsen är att för limfog så har valet av råvara minst lika stor betydelse än produktionssätt (lamellbredd, koniska lameller etc) för det estetiska uttrycket och kundtillfredsställelse.
SpråkSvenska
!!Place of PublicationLuleå
UtgivareLuleå tekniska universitet
Sidantal14
StatusPublicerad - 2008
SerieTeknisk rapport / Luleå tekniska universitet
Nummer2008:05
ISBN (print)1402-1536