Supplying engineer-to-order joinery products to the construction Industry

Publikation: ForskningLicentiatuppsats

Nedladdad 794 gånger

Dokument

Bidragets titel på inmatningsspråketAtt leverera snickeriprodukter till byggindustrin
Processen att leverera snickeriprodukter som designas och utvecklas mot kundorder (Engineer-to-Order) kan betraktas som ett nytt forskningsområde inom såväl träforskningen som inom byggrelaterad forskning. I denna avhandling har processen att leverera högt förädlade ”One-of-a-Kind” träprodukter studerats och mer specifikt en organisation som använder sig av produktionsstrategierna ”Concept-to-Order” och ”Design-to-Order” för att producera sina snickeriprodukter. Arbetet fokuserar på möjligheterna till innovation inom denna industri samt en förbättrad integration till byggindustrin som är dess huvudsakliga avnämare.
Byggindustrin har kritiserats för att inte hålla jämna steg med andra tillverkningsindustrier när man ser till kvalitet, kostnadseffektivitet, innovation, och produktionsmetoder. Utveckling av tillämpandet av principerna för Lean Production och Supply Chain Management är innovationer som ofta föreslås för att öka graden av industrialisering i byggbranschen. Detta återspeglas också i detta arbete där resursslöserier har identifierats utifrån principerna för Lean Production och Supply Chain Management. Arbetet har till övervägande del haft en kvalitativ forskningsapproach och fallstudier från verkliga fall i den studerade industrin har använts för att samla in det empiriska materialet.
Resultaten från de studerade fallen indikerar att processen att leverera Engineer-to-Order snickeriprodukter till byggindustrin har potential att utveckla effektiviteten med tillgängliga produktionsmetoder och teknikutnyttjande. De överträdelser mot principerna inom Lean som hittats anses ha effekter på verkningsgraden i processen att leverera denna typ av snickeriprodukter till byggindustrin. Mycket av det identifierade resursslöseriet har sin orsak i dessa principöverträdelser. Innovationer inom antagande av principerna inom Lean och ett förbättrat management av informationsflöden, Supply Chain, projekt- och produktionsstyrning, samordning/koordination internt såväl som externt mot byggprocessen anses vara väsentliga för att förbättra hela processen med att leverera Engineer-to-Order snickeriprodukter till byggindustrin.
Att leverera dessa snickeriprodukter till byggindustrin möter möjligheter och utmaningar som liknar dem som beskrivs inom det industrialiserade byggandet. En ökad grad av prefabricering, minskad monteringstid och ökad förutsägbarhet i processen, särskilt vid arbetet på byggarbetsplatsen tycks vara möjliga om de rotorsaker till problem som beskrivits i detta arbeta konfronteras.
SpråkEngelska
!!Place of PublicationLuleå
UtgivareLuleå tekniska universitet
ISBN (print)978-91-7439-434-4
StatusPublicerad - maj 2012
SerieLicentiate thesis / Luleå University of Technology
ISBN (print)1402-1757

Anteckning ang. avhandling

LICENTIATSEMINARIUM

Ämnesområde: Träteknik/Wood Technology

Examinator: Professor Anders Grönlund, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant: Dr Matilda Höök, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Tid: Torsdag den 31 maj 2012 kl 10.00

Plats: Hörsal A, campus Skellefteå, Luleå tekniska universitet