Kväve och sprängämnesrester i LKABs malm-, gråbergs- och produktflöden

Student thesis: Master's thesis, 30 credits, for qualification at advanced level, 300.0 Credits

Downloaded 664 times
  • Håkan Forsberg
  • Håkan Åkerlund
Master of Science in Engineering Technology
Syftet med detta examensarbete har varit att med massbalanser som metod
utvärdera, dels andelen ej detonerat sprängämne vid gruvbrytning. LKAB
använder emulsionssprängämne Kimulux R, från Kimit AB. Detta sprängämne
innehåller ca 24 % totalkväve i form av natrium- och ammoniumnitrat. Kväve på
malm, gråberg och i vatten inom gruvområdet kommer i huvudsak från icke
detonerat sprängämne. Det är inte sprängämnet i sig som ligger till grund för
detta, snarare är det en rad yttre faktorer. I massflödesberäkningarna
framgår det att mellan 15% och 19% av de laddade sprängämnesmängderna i
gruvan följer med råmalmen upp till dagen. Det innebär att denna mängd inte
har detonerat. Tillsammans med den på ortsulan upplösta sprängämnesmängden
innebär detta att en mycket stor del av sprängämnet ej detonerar.
LanguageSwedish
Publication date1999
Publishing institutionSamhällsbyggnadsteknik

Documents