Personligt ansvar för styrelseledamot och VD i aktiebolag

Student thesis: Bachelor thesis, at least 15 credits, for a Bachelor

Downloaded 85 times
  • Lina Larsson
  • Jenny Pekkari
Bachelor of Arts
Aktiebolagslagens huvudregel är att bolaget självt ansvarar för sina skulder
och förpliktelser. Det många inte känner till är att det finns några
undantag från denna regel som gör att aktiebolagets ledning kan bli
personligt betalningsansvarig. En krånglig aktiebolagslag gör inte saken
bättre. En helt ny aktiebolagslag skall förhoppningsvis medföra att reglerna
blir lättare att förstå så att även lekmän blir medvetna om undantagen från
den personliga ansvarsfriheten. Syftet med denna framställning har varit att
redogöra för de viktigaste situationerna som kan medföra personligt
betalningsansvar.

Det personliga betalningsansvaret för bolagets företrädare aktualiseras då
bolaget inte betalat skatter och avgifter i tid. Bolagsledningen blir även
ansvarig när en olovlig utbetalning har skett. Förbjudna lån är ytterligare
en orsak till varför styrelseledamöterna kan bli ersättningsskyldiga.
Bolagsledningen måste även ha kontroll på det egna kapitalet så att det inte
förbrukas, vilket kan föranleda personligt betalningsansvar.
LanguageSwedish
Publication date2003
Publishing institutionIndustriell ekonomi och samhällsvetenskap

Documents