1. Arbetsterapeutexamen
 2. Distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av klientöverrapportering från sjukhuset

  Sandra Andersson, Åsa Sandberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Distriktsarbetsterapeuters tillämpning av Bobath koncept för patienter med stroke i Norrbotten

  Ann-Helen Karlsson, Maria Bäckström

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga: ur arbetsterapeuters perspektiv

  Jerker Norman, Anna Sandström

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter: arbetsterapeuters erfarenheter vid rehabilitering i hemmet

  Magdalena Rehnström, Agneta Sandman

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa personer i hemmet

  Ulla Lampa Hermansson, Birgitta Palo

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid strokerehabilitering

  Annika Dufva, Pia Paldanius

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Arbetsterapeutiska åtgärder inom den palliativa vården: en forskningsöversikt

  Christina Jofjärd, Elisabeth Morin

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Bild som terapeutiskt medel inom arbetsterapi och dess verksamma komponenter

  Katarina Hallén

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt.

  Gunilla Lindberg, Zandra Wiklund

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Erfarenheter av framgångsrika interventioner för deprimerade klienter: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Charlotta Tysklind, Susanna Vuosku

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen