Social snedrekrytering till högre studier: en studie av teotetiska gymnasieprogram i Piteå kommun

Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för magisterexamen

  • Elisabeth Herdenberg
  • Kristina Johansson
Filosofie magisterexamen
Social snedrekrytering föreligger då andelen som går vidare till högre
studier inte fördelas efter intresse och förutsättning utan är beroende av
vilken social bakgrund individen har. Trots att den sociala
snedrekryteringen har minskat så visar undersökningar och statistik att
social bakgrund är av betydelse för val av utbildning även idag.

I Piteå kommun går färre elever över från gymnasieskolan till högre studier
än för riksgenomsnittet. Utbildningsstatistik från Länsstyrelsen 1997, visar
att Piteå ligger 4,5 procent under snittet för hela riket. Då vi var
intresserade av att titta på vilka orsaker som kan ligga till grund för
detta gjorde vi en undersökning av elever som avslutat sina gymnasiestudier
vid Strömbackaskolan i Piteå 1995.

Syftet med studien var att se vilka faktorer som påverkar ungdomarna att gå
vidare till högre studier eller ej samt om den sociala bakgrunden var av
betydelse. Uppsatsen bygger både på teoretiska studier och empiriskt
underlag. Det teoretiska perspektivet har vi tagit från den franske
sociologen Pierre Bourdieus tes om de olika kapitalformernas (ekonomisk,
social, kulturell) betydelse för framtida studier och livschanser. Det
empiriska underlaget består av en enkät genomförd på 146 elever.

Resultatet styrker sambandet mellan social bakgrund och högre studier men
fastställer inte något enskilt fenomen som mest betydande. Det tycks vara
fler faktorer som samverkar och påverkar valet av eftergymnasial utbildning.
Vilken gymnasieutbildning som genomgåtts och föräldrarnas studiebakgrund är
två av de faktorer som är betydelsefulla.
SpråkSvenska
Publiceringdatum2001
Utgivande institutionArbetsvetenskap

Nyckelord

  • Social snedrekrytering, Sociologi, Utbildning