Teknik i förskolan - en del av vardagen: Yrkesverksammas uppfattningar om kunskapsområdet teknik

Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

Nedladdad 860 gånger
  • Marie Lithner Brännström
  • Ingela Åström
Lärarexamen, grundnivå
Undersökningens syfte var att utreda hur yrkesverksamma i förskolan uppfattar, förhåller sig till och arbetar med teknik i verksamheten, därav genomfördes kvalitativa intervjuer. Vi ville undersöka om det skapas medvetna didaktiska inlärningstillfällen för barnen i förskolan med fokusering på teknik. Det betraktades som betydelsefullt att förekommande yrkeskategorier i verksamheten deltog i undersökningen eftersom alla verksamma med direkt anknytning till arbetet med barnen ska sträva efter ett arbete med teknik. Skiftande befattningar och studiebakgrund som barnskötare, förskollärare och fritidspedagog ansågs därför av värde för undersökningens generalisering. Detta medförde en sammantagen benämning på respondenterna som yrkesverksamma. Empirin bearbetades och analyserades utifrån en fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats. De yrkesverksammas uppfattningar om teknik berörde främst vardagstekniken. Hanterandet av artefakter bar en avgörande roll och blev därmed ett huvudtema i resultatet av undersökningen. Teknik upplevdes som ett stort område av de yrkesverksamma, vilket innebar att de ansåg sig arbeta frekvent med teknik tillsammans med barnen. Tekniskt utövande innefattar, enligt de yrkesverksamma, praktiskt taget allt vi gör i vår vardag. Resultatet för undersökningen visade att detta tekniska utövande främst skedde oreflekterat och omedvetet för de yrkesverksamma såväl som för barnen. Dock benämndes flertal aktiviteter som relaterades till önskan om ett mer medvetet förhållningssätt till vardagsteknik i förskolan.
SpråkSvenska
Publiceringdatumjan 2012
Antal sidor61
Utgivande institutionInstitutionen för konst, kommunikation och lärande

Nyckelord

  • teknik, vardagsteknik, artefakt, pedagogisk verksamhet, förskola

Dokument